+31 (0)23 5328736 contact@pma-realestate.nl

Tussentijdse inspectie

Gepubliceerd: 17-03-2024
Een tussentijdse inspectie in een huurwoning is een periodieke controle die plaatsvindt tijdens de huurperiode. Het doel is om de staat van de woning te beoordelen, mogelijke problemen te identificeren en eventuele noodzakelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden te bespreken. Deze inspectie biedt zowel de huurder als de verhuurder de gelegenheid om openlijk te communiceren over de staat van de woning en eventuele zorgen aan te pakken.
In Nederland is een tussentijdse inspectie niet verplicht volgens de wet. Echter, het kan wel worden opgenomen in het huurcontract als onderdeel van de afspraken tussen de verhuurder en de huurder. Het is vaak een praktijk die wordt toegepast om de staat van de woning te controleren en eventuele problemen tijdig aan te pakken.

Als een verhuurder ondermijnende activiteiten constateert in zijn/haar huurwoning, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen. Dit kan onder meer het volgende omvatten:

  1. Het inlichten van de politie en/of lokale autoriteiten over de situatie.
  2. Het nemen van stappen om de activiteiten te stoppen, zoals het beëindigen van het huurcontract indien toegestaan door de wet en het nemen van juridische stappen.
  3. Het samenwerken met de betrokken instanties om de veiligheid van de buurt te waarborgen en verdere criminele activiteiten te voorkomen.
  4. Het verstrekken van ondersteuning aan eventuele slachtoffers van de ondermijnende activiteiten.

Het is belangrijk om proactief te handelen om de veiligheid van de buurt en de integriteit van de huurwoning te beschermen.

Als beheerder van uw woning doen we minimaal 2 tussentijdse inspecties per jaar welke we ook digitaal vastleggen en met de huurders en verhuurders delen.
Meer weten?  www.pma-realestate.nl

 

A mid-term inspection in a rental property is a periodic check conducted during the lease term. Its purpose is to assess the condition of the property, identify potential issues, and discuss any necessary repairs or maintenance. This inspection provides both the tenant and the landlord the opportunity to openly communicate about the state of the property and address any concerns.
In the Netherlands, a mid-term inspection is not mandatory by law. However, it can be included in the lease agreement as part of the arrangements between the landlord and the tenant. It is often a practice used to monitor the condition of the property and address any issues in a timely manner.
If a landlord observes undermining activities in their rental property, it’s important to take immediate action. This may include:
Informing the police and/or local authorities about the situation.
Taking steps to halt the activities, such as terminating the lease agreement if permitted by law and taking legal action.
Collaborating with relevant agencies to ensure the safety of the neighborhood and prevent further criminal activities.
Providing support to any victims of the undermining activities.
It’s essential to act proactively to safeguard the neighborhood’s safety and the integrity of the rental property.
As the manager of your property, we conduct at least 2 mid-term inspections per year, which we also digitally document and share with both tenants and landlords. Want to know more?
Visit www.pma-realestate.nl.
Reviews PMA Real Estate